PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su Taisyklėmis susipažinau ir sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir MB "Laputė ir Gutė" (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje „lapute.lt“ susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai galioja tik NAUJAI užsakomoms prekėms, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo. Šios Taisyklės galioja nuo 2017 m. vasario mėnesio 12 dienos (2. Asmens duomenų apsaugos punktas keistas 2018 m. gegužės 24 d.).

1.3. Pirkti „lapute.lt“ internetinėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, nepilnamečiai (nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus) gali pirkti tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, juridiniai asmenys, taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su „lapute.lt“ taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „lapute.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje „lapute.lt“ Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklėse aptarta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas) būtų tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, net ir tuo atveju, jei užsiregistravęs neišsirinks jam tinkamos prekės. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo „lapute.lt“ internetinėje parduotuvėje tikslu.

2.3. Taip pat Pirkėjui registracijos metu sutikus, jog norima gauti gimtadienio nuolaidos kodą nurodytu el. paštu, t.y. nurodžius vaiko gimimo dieną (ne vyresniems nei 16 m. asmenims galiojanti nuolaida), el. paštu siunčiamas gimtadienio kodas.

2.4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. siunčiant gimtadienio kodą ar naujienlaiškius, bet kuriuo metu gali informuoti Pardavėją, kad nepageidauja gauti jokių laiškų.

2.5. Asmens duomenys saugomi 3 metai nuo paskutinio asmens prisijungimo prie savo sukurtos paskiros.

2.6. Asmuo, norintis, kad jo asmens duomenis būtų ištrinti, turi raštu informuoti apie tai Pardavėjui el. paštu: info@lapute.lt

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir galiojimas.

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis internetinėje parduotuvėje „lapute.lt“, paspaudžia nuorodą "Pirkti". Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

3.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja nuo sutarties sudarymo momento ir galioja iki sutarties Šalys įvykdys visus su ja susijusius įsipareigojimus.

4. Pirkėjo teisės:

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje „lapute.lt“ laikydamasis šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos internetinėje parduotuvėje „lapute.lt“, kaip tai reglamentuoja Civilinio kodekso 6.22810 - 6.22811 straipsniuose įtvirtintos nuostatos. Pirkėjas turi pranešti apie tai Pardavėjui raštu (laisva forma elektroniniu paštu), nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo užsakyto daikto(-ų) pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo - pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5. Pirkėjo įsipareigojimai:

5.1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve „lapute.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės:

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis „lapute.lt“ arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės „lapute.lt“ veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą – banko pavedimu/elektroninės bankininkystės sistema, nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „lapute.lt“ teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo pasirinktu adresu, šiose Taisyklėse aptartomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę arba grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Visos kainos nurodytos su PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu/internetinės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į MB "Laputė ir Gutė" banko sąskaitą.

8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka atsiimant prekę „lapute.lt“, prekių atsiėmimo punkte.

8.3. Atsiskaitydamas banko pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

8.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje „lapute.lt“.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo „lapute.lt“ prekių atsiėmimo punkte.

9.2. Pirkėjų patogumui, siekiant taupyti laiką, Pardavėjas teikia prekių pristatymo paslaugas, vadovaudamasis tokiomis nuostatomis:

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, tačiau nurodyti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

9.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

10.Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Kiekvienos „lapute.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

10.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės (išskyrus, jei prekės defektas nurodomas svetainėje prie prekės aprašymo) keičiamos, grąžinamos vadovaujantis DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, PAKEITIMU, patvirtintu 2014 m. liepos22 d. Nr. 738.

10.6. Norėdamas grąžinti prekę šių Taisyklių numatytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti laisvos formos prekių grąžinimo prašymą nurodant prekės defektus ir norimą veiksmą (pakeičiant prekę kokybiška, sumažinant kainą arba grąžinant sumokėtus pinigus) ir pateikti jį kartu su grąžinama preke bei patvirtinančiu įsigijimą iš “lapute.lt” parduotuvės dokumentu.

10.7. Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

10.8. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.7.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.7.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.7.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.7.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.7.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo prašymą.

10.7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami į mokėtojo banko sąskaitą.

10.9. Kilus ginčui ir nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės:

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „lapute.lt“ įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

12. Apsikeitimas informacija:

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia internetinės parduotuvės „lapute.lt“ nurodytais kontaktais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių taikymo ir vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.4. Pirkėjas ir Pardavėjas atleidžiami nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.